Kỹ Sư Khối Lượng (QS)

  • Bóc tách khối lượng, lập dự toán, hoàn thiện các hồ sơ đấu thầu
  • Cập nhật thường xuyên các báo cáo giám sát của kỹ sư tại hiện trường
  • Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa khối lượng thực hiện tại dự án với khối lượng hợp đồng
  • Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa khối lượng thi công được nghiệm thu với khối lượng nhập hàng, khối lượng tạm ứng
  • Phản ánh kịp thời kết quả tính toán, so sánh, đối chiếu cho TBP khi thấy có sự chênh lệch, khác biệt lớn về khối lượng thực tế và hợp đồng (kiểm tra thực tế tại dự án để xác thực khối lượng) để tìm ra nguyên nhân
  • Thẩm định thông tin báo cáo từ phía công trường
  • Kiểm tra khối lượng, kiểm tra giá trị tạm ứng của nhà thầu phụ, lên kế hoạch đệ trình thanh toán cho nhà thầu phụ với TBP
  • Các công việc khác theo sự phân công của TBP