Kỹ sư/ Giám sát xây dựng

  • Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm việc: xây dựng, đề xuất, triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường…
  • Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công…được Công ty phê duyệt.
  • Quản lý kỹ thuật, phối hợp với CBKT quản lý các tổ, đội thi công để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đề xuất với Ban Giám đốc các giải pháp quản lý các tổ, đội cho phù hợp, hiệu quả.
  • Tham gia vào công tác Thanh quyết toán các hợp đồng xây dựng và các gói thầu xây dưng;
  • Tham gia vào công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản;
  •  Đề xuất với Ban giám đốc về các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí và nhân lực, tháo gỡ những vướng mắc trong thi công, sự cố bất thường trên công trường nhằm đảm bảo thi công an toàn, đúng tiến độ và chất lượng.