Dự Án Nhà Máy Toyo Ink Việt Nam

Chủ đầu tư

Toyo Ink Vietnam

Hạng mục

M.E.P System

Địa điểm

Thời gian

Bắt đầu: 2018

Quy mô

Mô tả dự án