Dự Án Nhà Máy Thép Vina Kyoei

Chủ đầu tư

Vina Kyoei Steel Co., Ltd

Hạng mục

Piping Installation for Expansion Project of Vina Kyoei Steel Co., Ltd.

Địa điểm

Thời gian

Bắt đầu: 2014

Quy mô

Mô tả dự án